FUNDUSZE I DOTACJE

     

Temat: Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie


Planujesz otworzyć swój pierwszy biznes? Chcesz rozpocząć własną działalność gospodarczą? Planujesz wyposażyć nowe stanowisko pracy? Szukasz środków na zakup niezbędnych urządzeń?


Skorzystaj z nowego Rządowego Programu: Pierwszy Biznes – Wsparcie na starcie


W ramach programu można ubiegać się o uzyskanie niskooprocentowanej pożyczki w kwocie do 78 000 zł
 

Pożyczkę można rozłożyć nawet na 7 lat (84 raty)
 

Dodatkowo można zawiesić spłatę pożyczki na okres 12 miesięcy (karencja)
 

Oprocentowanie wynosi tylko 0,44% w skali roku (dane na dzień 20-04-2015)
oprocentowanie obliczane jest na podstawie 1/4 stopy redyskonta weksli NBP
 


Celem programu jest między innymi udzielanie niskooprocentowanych pożyczek absolwentom szkół i wyższych uczelni, a także studentom ostatniego roku studiów wyższych oraz bezrobotnym posiadającym pomysł na własny biznes.


W ramach Programu, wybrani przez BGK pośrednicy finansowi udzielają nisko oprocentowanych pożyczek z przeznaczeniem na:
- podjęcie działalności gospodarczej,
- utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej.

Zachęcamy do zapoznania się z programem i skorzystania z jego możliwości.

Jeśli planujesz otwarcie własnej hafciarni lub wykonywać hafty komputerowe przy okazji innej działalności (zakład krawiecki, usługi reklamowe, itp.) pożyczka z programu pozwoli na zakup niezbędnych urządzeń i wyposażenia Twojego zakładu pracy.

Skontaktuj się z nami, na pewno pomożemy z wyborem urządzeń niezbędnych do realizacji Twojego pierwszego biznesu.

Więcej informacji o programie:

https://wsparciewstarcie.bgk.pl

https://www.mpips.gov.pl/wsparciewstarcie

     

Temat: Jak zdobyć dotację unijną na założenie własnej firmy?


Na założenie własnej firmy można dostać nawet 40 tys. zł. unijnej dotacji. Jeśli nowa działalność potrwa przynajmniej rok, pomoc będzie bezzwrotna. Szansę na pieniądze mają zarówno zatrudnieni jak i bezrobotni.

Pieniądze dla przyszłych przedsiębiorców pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. O dofinansowanie może wystąpić każda osoba fizyczna, która chce złożyć firmę. Pieniędzy nie otrzymają jednak ci, którzy inną działalność zarejestrowali w ciągu roku przed ubieganiem się o dotację.

Jak podkreśla przy tym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego grupami traktowanymi w sposób priorytetowy przy rekrutacji do projektu powinny być:

 • kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci,
 • osoby do 25 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • niepełnosprawni,
 • mieszkańcy wsi.


Pierwszy krok: do instytucji, która poprowadzi projekt

Osoba, która chciałaby uzyskać dotację na rozpoczęcie własnej działalności powinna zgłosić się do odpowiedniej instytucji, czyli tzw. operatora w swoim regionie. Operator przed podjęciem współpracy może przeprowadzić rekrutację (np. rozmowę kwalifikacyjną) z chętnymi do przystąpienia do projektu. Szczegółowych informacji oraz kontaktów do tych instytucji należy szukać:

 • w Urzędach Marszałkowskich
 • lub Wojewódzkich Urzędach Pracy.

O konkretne dla danego terenu informacje można pytać też w tzw. regionalnych punktach informacyjnych. Jeśli projektodawca przyjmie nasz pomysł, on też zadba o dalsze procedury.

Jeśli już nawiążemy współpracę z daną jednostką, ona pomoże nam w przygotowaniu projektu. Pomoc, która w takim miejscu uzyskamy obejmuje szkolenie, doradztwo przy tworzeniu biznesplanu oraz pomoc przy wypełnianiu wszystkich niezbędnych dokumentów.


Projekt będzie oceniony

Przeszkoleni i uzbrojeni w odpowiednie dokumenty możemy startować w konkursie o dotację. Gdzie i w jakim terminie się zgłosić, poinformuje nas wspomniany wcześniej operator.

Przy przygotowywaniu pomysłu trzeba pamiętać, że zostanie on wnikliwie oceniony. Sama chęć nie wystarczy i dlatego komisja rozpatrzy przede wszystkim:

 • pomysł i jego uzasadnienie
 • otoczenie gospodarcze przyszłej firmy
 • wykonalność przedsięwzięcia (dostępność zasobów, możliwości pozyskania rynków zbytu, zapewnienie płynności finansowej po upływie okresu 12 miesięcy od zarejestrowania przedsiębiorstwa),
 • operacyjność (przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń),
 • kompletność (całościowość opisu przedsięwzięcia),
 • racjonalność,
 • spodziewane koszty i możliwe do osiągnięcia zyski
 • szanse na przetrwanie danego przedsiębiorstwa na rynku

40 tysięcy złotych można maksymalnie otrzymać na założenie własnej firmy. Pieniądze trzeba oddać, jeśli firma nie utrzyma się przynajmniej rok na rynku.
Jeśli weryfikacja będzie pomyślna, przedsiębiorca otrzyma grant. Co ważne, wkład własny nie jest zawsze wymaganym warunkiem przyznania dotacji.

Wymóg taki został wprowadzony przez niektóre regiony (np. Dolny Śląsk), w celu zmotywowania uczestników projektu do poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania działalności. Informacje na ten temat uzyskać można we wspomnianych wcześniej regionalnych punktach informacyjnych.


Dodatkowa, roczna pomoc

Obok wspomnianej powyżej kwoty przedsiębiorcy mogą liczyć również na tzw. wsparcie pomostowe w okresie 12 pierwszych miesięcy funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wsparcie to może wynieść nie więcej niż minimalne wynagrodzenie, czyli obecnie 1 750 zł. Kwota wypłacana co miesiąc jest stała i jest ona równa wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy. Pieniądze mają pomóc przetrwać pierwszy, najtrudniejszy dla każdego przedsiębiorcy okres na rynku.

Uzyskanie dotacji to nie koniec. Pamiętać należy, że grant będzie rozliczany poprzez badanie zgodności z biznesplanem. Jeżeli w ciągu roku od rozpoczęcia działalności nasz biznes upadnie, będziemy zobowiązani do zwrotu całej dotacji (z należnymi odsetkami). Co więcej, przez kolejny rok nie będziemy mogli korzystać z unijnego wsparcia. Zwrot pieniędzy czeka też przedsiębiorcę, który naruszy inne warunki zawartej umowy.

Termin wypłaty przyznanej dotacji różni się w poszczególnych projektach. Z reguły nie przekracza on jednak 2 miesięcy. W zależności od projektu możliwe jest przekazywanie pieniędzy w transzach, a kwestia ta regulowana jest zapisami umowy zawieranej z konkretnym uczestnikiem projektu.Na co można wydać pieniądze?

Pieniądze na rozwój przedsiębiorczości powinny być przeznaczone na wydatki inwestycyjne, czyli np. na środki transportu, czy na remont potrzebnej siedziby. Dotacje można wydać też na wyposażenie, sprzęt, oprogramowanie i niezbędne licencje.

Nie możemy wydać ich na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem działalności, tj. np.: na wydatki związane z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, czynszem, ubezpieczeniem i reklamą.


Emilia Iwanicka, MONEY.PL 2009-09-07 06:15

     

Temat: Dotacja na biznes także dla pracujących za granicą


Każdy, kto pracował w państwie unijnym, może ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.Wiele osób wracających z państw UE chce otworzyć w Polsce własny biznes i otrzymać na ten cel do 19,1 tys. zł dotacji z urzędu pracy. Często nie wiedzą, czy mogą się ubiegać o te środki.

Jak wyjaśnia Wojciech Kamiński z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, jest to możliwe, jeśli zarejestrują się jako bezrobotni w polskim urzędzie pracy i jednocześnie nie mają takiego statusu w zagranicznym urzędzie.

Bezrobotnym może być osoba, która m.in.: ukończyła 18 lat, ale nie więcej niż 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) i która nie ma żadnego źródła dochodów. Nie może też pracować, prowadzić działalności i otrzymywać m.in. emerytury, renty, zasiłku i świadczenia przedemerytalnego. Jednak nie każdy, kto posiada status bezrobotnego, może ubiegać się o dotację.

– Zainteresowany nie może prowadzić działalności w ciągu 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia w urzędzie pracy wniosku o przyznanie dotacji – mówi Anna Szczęsny-Michalak z urzędu pracy w Tychach.


O dotację nie może się też ubiegać ten, kto w ciągu 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych.

O pomoc nie może się starać osoba, która została skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku.(Gazeta Prawna/15.06.2009)
Paweł Jakubczak

     

Temat: Coraz więcej osób otrzymuje 18,6 tys. zł na własną firmę


Coraz więcej osób otrzymuje 18,6 tys. zł na własną firmę
Ponad 160 tys. bezrobotnych otrzymało do tej pory dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Coraz częściej o dotację na własny biznes ubiegają się osoby wracające z zagranicy. Osoba rozpoczynająca prowadzenie firmy może korzystać z dwuletniej ulgi w opłacaniu składek do ZUS.
Rośnie liczba bezrobotnych, którzy otrzymują z urzędu pracy dotacje na założenie własnego biznesu. Najczęściej bezrobotni otwierają firmy remontowo-budowlane, kosmetyczne, zakłady fryzjerskie i warsztaty samochodowe. Coraz częściej o pieniądze ubiegają się młode osoby wracające z zagranicy.


Coraz więcej chętnych

Bezrobotni mogą ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej od 2004 roku. Wtedy weszła w życie ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Wcześniej mogli starać się o nisko oprocentowane pożyczki na ten cel. Kwota dotacji wynosiła od 2004 roku do lutego 2009 roku maksymalnie pięciokrotność przeciętnej płacy. Jeszcze w styczniu tego roku było to 14,8 tys. zł. Od niedawna, od 1 lutego, dotacja jest wyższa. Odpowiada sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Wynosi obecnie 18,6 tys. zł.

Coraz więcej osób otrzymuje dotacje. W 2008 roku (do grudnia) powstało 46,2 tys. firm. Można szacować, że do końca ubiegłego roku było ich ponad 50 tys. To o ponad 5 tys. więcej niż w 2007 roku. W 2006 roku firmę w ten sposób założyło 33,7 tys. osób, a w 2005 roku zaledwie 27,9 tys.

Jak sprawdziliśmy, zainteresowanie dotacjami w tym roku jest jeszcze większe niż w ubiegłym.

- Stale rośnie liczba złożonych wniosków - mówi Renata Nadaj, kierownik referatu instrumentów rynku pracy w Urzędzie Pracy w Tomaszowie Mazowieckim.

Dodaje, że tylko w lutym do jej urzędu wpłynęło 80 wniosków, a w ubiegłym roku były miesiące, w których składano tylko siedem wniosków.

Do urzędu pracy w Gdańsku w tym roku wpłynęło już ponad 120 wniosków. Podobnie jest w niewielkim urzędzie w Myszkowie.

- W tym roku wpływa do nas 30 wniosków miesięcznie. Rok temu było ich znacznie mniej - mówi Jadwiga Włodarczyk, kierownik referatu rynku pracy i szkolenia osób bezrobotnych PUP w Myszkowie.

Rosnące zainteresowanie dotacjami odnotował także urząd warszawski, tyski, zakopiański, zabrzański czy nidzicki.

- Ludzie dzwonią, przychodzą do urzędu i pytają o warunki przyznania dotacji - mówi Dorota Dolińska, kierownik działu pośrednictwa i instrumentów rynku pracy w Urzędzie Pracy w Nidzicy.

Podkreśla, że zainteresowani są jednak ostrożni. Wiedzą, że warunkiem niezwracania przez nich dotacji jest prowadzenie biznesu przez rok. Teraz w czasie kryzysu trudniej ten warunek spełnić niż jeszcze rok temu.


Na razie bez dotacji

W tym roku tylko nieliczne urzędy już przyznały dotacje. Większość z nich dopiero w ubiegłym tygodniu otrzymała bowiem decyzję z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o kwocie środków, jaka została im przyznana na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

- Jeszcze nie otrzymaliśmy pieniędzy na aktywizację na ten rok. Na razie na bieżąco rozpatrujemy wnioski o dotację - mówi Piotr Matusiak, kierownik referatu rynku pracy w Urzędzie Pracy w Białymstoku.

Przedstawiciele tych urzędów, które już wiedzą, jakimi pieniędzmi dysponują w tym roku, narzekają, że jest ich zbyt mało.

- O dodatkowe środki możemy się ubiegać z rezerwy ministra pracy i polityki społecznej i ze środków unijnych w ramach PO KL - mówi Iwona Olczak, dyrektor PUP nr 2 w Łodzi.


Wracający z Wysp

Kryzys gospodarczy zmusił wiele osób do powrotu do kraju. Od ubiegłego roku coraz więcej z nich ubiega się o zasiłek dla bezrobotnych.

- W 2007 roku na Mazowszu o zasiłek ubiegało się blisko 150 emigrantów, a w 2008 roku już niemal 500 - mówi Wiesława Lipińska, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

Coraz częściej osoby te ubiegają się także o dotację na własny biznes.

- W ubiegłym roku było mniej wniosków od powracających z migracji zarobkowej. W tym roku co dziesiąty pochodzi od nich - mówi Krystyna Grzeszczak, dyrektor Urzędu Pracy w Zakopanem.

Dodaje, że ostatnio jej urząd przyznał dotację osobom, które wróciły z USA i ze Słowacji. Także Łukasz Ciesek z urzędu zabrzańskiego odnotowuje w ostatnich miesiącach większą liczbę wniosków pochodzącą od zatrudnionych za granicą.

- Za dotację i oszczędności takie osoby często chcą uruchomić filię spółki, w której pracowały - mówi Łukasz Ciesek.


Niższe składki ubezpieczeniowe

Bezrobotny, podobnie jak każdy, może przez dwa lata od rozpoczęcia działalności płacić preferencyjne składki do ZUS. W tym czasie składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe (dobrowolna) są liczone od 382,80 zł (30 proc. minimalnego wynagrodzenia, a nie od 1915,80 zł (60 proc. przeciętnego wynagrodzenia) jak pozostałym przedsiębiorcom.

Bezrobotny, żeby płacić niższe składki, musi spełnić dwa warunki. Nie może prowadzić obecnie działalności gospodarczej ani w ciągu ostatnich 60 miesięcy. Ponadto nie wolno mu prowadzić firmy i wykonywać działalności dla byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku założenia firmy (lub poprzednim) wykonywał czynności wchodzące w zakres aktualnie prowadzonej działalności.


395 mln zł wyda w tym roku Fundusz Pracy na dotacje dla osób zakładających firmyŹródło: GP
Artykuł z dnia: 2009-03-10
Autor: Paweł Jakubczak

     

Temat: 70 tys. zł otrzyma bezrobotny na założenie firmy


Bezrobotny rozpoczynający działalność będzie mógł jednocześnie ubiegać się o wsparcie z Funduszu Pracy i ze środków UE. Dwukrotnie wzrośnie dotacja na prowadzenie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy. Co najmniej 45 tys. bezrobotnych będzie ubiegało się o pomoc finansową na założenie własnego biznesu.
Bezrobotni będą mogli ubiegać się jednocześnie o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej zarówno z Funduszu Pracy, jak i z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dowiedziała się GP. Oznacza to, że do ich dyspozycji może być nawet 70 tys. zł. Eksperci podkreślają, że taka pomoc finansowa będzie miała pozytywny wpływ na rozwój gospodarki. Za 70 tys. zł można założyć na przykład wirtualny sklep, szkołę językową i małą kwiaciarnię.


Wyższa dotacja z funduszu

- Chcemy pozwolić bezrobotnym ubiegać się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej jednocześnie z Funduszu Pracy i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - mówi Czesława Ostrowska, wiceminister pracy i polityki społecznej.

Obecnie mogą oni otrzymać środki finansowe tylko z jednego źródła, z funduszu lub z PO KL. Oznacza to, że bezrobotny, który uzyska dotację z funduszu, nie może ubiegać się o pieniądze unijne i odwrotnie.

Bezrobotny dzięki nowemu rozwiązaniu będzie mógł otrzymać prawie 70 tys. zł. 29,5 tys. zł będzie pochodziło z funduszu, a 40 tys. zł ze środków unijnych.


Wyższa dotacja z funduszu

Oprócz możliwości jednoczesnego ubiegania się przez bezrobotnego o pieniądze z funduszu i z PO KL, resort pracy rozważa także zwiększenie kwoty dotacji z funduszu.

- Jest duże zainteresowanie tą formą pomocy - mówi Czesława Ostrowska, wiceminister pracy i polityki społecznej.

Bezrobotny będzie mógł otrzymać z Funduszu Pracy dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie odpowiadającej dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Wyniosłaby ona zatem 29,5 tys. zł (10 x 2951,36 zł), zamiast jak obecnie 14,7 tys. zł (pięciokrotność wynagrodzenia). Zapis o wzroście dotacji znajdzie się w nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która ma wejść w życie od 1 stycznia 2009 r. Nowelizacja jest obecnie w konsultacjach społecznych.

Wzrost kwoty dotacji z 14,7 tys. zł do 29,5 tys. zł spowodowałby istotną zmianę w strukturze wydatków Funduszu Pracy.

- Dotacje stanowiłyby podstawowy wydatek na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu - mówi Jan Rutkowski, główny ekonomista w regionie Europy Centralnej Banku Światowego.


Plan finansowy FP

W tym roku w planie finansowym Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przeznaczone jest 3,1 mld zł, z tego 560 mln zł na dotacje dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej. Jeśli dotacja wynosiłaby 29,5 tys. zł, na ten cel potrzeba byłoby 1,3 mld zł.

Można przyjąć, że co najmniej 45 tys. bezrobotnych będzie zainteresowanych jej otrzymaniem. Tylu skorzystało bowiem z niej w 2007 roku. To znacznie więcej niż w 2005 roku, kiedy urzędy pracy przyznały tylko 27,9 tys. dotacji.

- Każda osoba, w tym również bezrobotny, może otrzymać 40 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków unijnych, pod warunkiem że nie miała zarejestrowanej działalności gospodarczej w ciągu roku przed złożeniem wniosku o uzyskanie wsparcia - mówi Izabela Prusik z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.


Wsparcie unijne

Pieniądze na założenie biznesu są zarezerwowane w ramach Działania 6.2 w programie Kapitał Ludzki 2007-2013. W tym roku do podziału będzie 57 mln euro. Wypłaty dla bezrobotnych na założenie firmy rozpoczną się pod koniec roku. Obecnie w regionach trwają konkursy. Ocena wniosków złożonych przez firmy szkoleniowe, organizacje pozarządowe, gminy i szkoły wyższe potrwa dwa, trzy miesiące.

- Zainteresowanie jest ogromne. Nie wystarczy pieniędzy dla wszystkich - mówi Izabela Prusik.

Dodaje, że zostały już złożone wnioski na kwotę 71,7 mln zł, a do podziału w województwie jest 7,6 mln zł.

Wnioskodawcy otrzymają pieniądze jesienią. Wtedy rozpoczną rekrutację przyszłych przedsiębiorców.


Bodziec dla rynku

- 70 tys. zł daje szansę na pomyślny rozwój przedsiębiorstwa, a w przyszłości na ewentualne zatrudnienie pracowników - tłumaczy Adam Ambrozik z Konfederacji Pracodawców Polskich.

Dodaje, że obecna dotacja w kwocie 14,7 tys. zł wystarcza często jedynie na zakup sprzętu komputerowego i biurowego.

Zdaniem Gabrieli Antczak z Gabana Marketing Outsourcing z Poznania 70 tys. zł to znacząca kwota pozwalająca na skuteczne rozpoczęcie wielu rodzajów działalności łącznie z naprawdę zauważalną kampanią promocyjną.

- Większość naszych klientów, prowadzących niewielkie przedsiębiorstwa, nie dysponowała takimi funduszami na starcie - mówi.

Jej zdaniem 70 tys. zł pozwoliłoby na założenie na przykład wirtualnego sklepu, szkoły językowej, tańca z dodatkowymi zajęciami dla dzieci i młodzieży, małej kwiaciarni.

Według Konrada Błasińskiego z EDA Consulting z Gdańska bezrobotni, zanim zdecydują się na rozpoczęcie działalności, powinni zostać przeszkoleni w zakresie znajomości rynku, na którym chcą działać, i zasad prowadzenia biznesu. Tłumaczy, że zwiększyłoby to ich szanse na pomyślną realizację biznesu.

- W przeciwnym razie jest spore prawdopodobieństwo zmarnowania przez nich państwowych i unijnych pieniędzy - dodaje.

1,42 mln bezrobotnych było zarejestrowanych w urzędach pracy w lipcu 2008 r.

Paweł Jakubczak
Artykuł pochodzi z: Gazeta Prawna 1.09.2008 (170) – str.12

     

Temat: Ułatwienia dla nowych i małych przedsiębiorców


Obowiązująca obecnie USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw mówi:

Art. 22k. p.7


Podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

 

     

Temat: Dla bezrobotnych i poszukujących dodatkowych dochodów


W dzienniku "Rzeczpospolita" pojawił się bardzo interesujący artykuł na temat dotacji, funduszy unijnych oraz środków finansowych przekazywanych przez Urzędy Pracy osobom bezrobotnym:

DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH DODATKOWEGO DOCHODUPożyczki i dotacje na uruchomienie biznesu

Najłatwiej i najtaniej można uzyskać środki na start w funduszach pożyczkowych. O bezzwrotne dofinansowanie jest trudniej, ale są pieniądze na ten cel w większości urzędów pracy.

Dofinansowanie na rozpoczęcie biznesu, ale pod warunkiem, że osoba wnioskująca nie jest zarejestrowanym bezrobotnym, przysługuje także z działania 2.5 "Promocja przedsiębiorczości", współfinansowanego z funduszu unijnego.


Kapitał dla zarejestrowanych

Jak wynika z naszego rozeznania, w większości powiatowych urzędów pracy są jeszcze fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zarejestrowani bezrobotni mogą uzyskać na ten cel maksymalnie 12,6 tys. zł. W niektórych urzędach brakuje środków, ale na przełomie maja i czerwca ma być przekazana kolejna pula pieniędzy.

O wsparcie trzeba wystąpić do urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu. Nie mogą tego zrobić bezrobotni, którzy na przykład:

 • prowadzili działalność gospodarczą w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku w urzędzie pracy,

 • nie byli zatrudnieni w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej,

 • byli karani w ciągu ostatnich 2 lat za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (w rozumieniu kodeksu karnego),

 • złożyli u innego starosty wniosek o dofinansowanie na uruchomienie działalności lub dotyczący przystąpienia do spółdzielni socjalnej,

 • w ciągu roku poprzedzającego złożenie wniosku odrzucili w urzędzie pracy, bez uzasadnionej przyczyny, propozycję podjęcia pracy, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego oraz wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych,

 • otrzymali w ciągu ostatnich 5 lat pożyczkę z Funduszu Pracy (albo inne bezzwrotne środki) lub z innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.


Osoba wnioskująca o wsparcie musi podać w formularzu m.in.:

 • planowane koszty, jakie zostaną poniesione przed dniem rozpoczęcia działalności,

 • szczegółową specyfikację ewentualnych wydatków na zakup środków trwałych, materiałów, towarów, na lokal, wpisowe lub wkład do spółdzielni socjalnej; potrzebny jest też harmonogram wydatków, które mają być pokryte w ramach dofinansowania,

 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków,

 • przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności.


Pierwszy biznes

Osoby do 27 roku życia (po spełnieniu określonych warunków), planujące uruchomić działalność, mogą uzyskać nisko oprocentowaną pożyczkę w ramach programu "Pierwszy biznes". Kapitał jest udostępniany przez placówki Banku Gospodarstwa Krajowego i część funduszy pożyczkowych (patrz ramka).

O pożyczki mogą wnioskować osoby bezrobotne, które nie ukończyły 25 lat, oraz bezrobotni legitymujący się dyplomem szkoły wyższej, świadectwem lub innym dokumentem poświadczającym ukończenie nauki - w ich przypadku granica wieku to 27 lat. Dodatkowo od zakończenia nauki nie może minąć więcej niż 12 miesięcy. Pożyczki przewidziano dla osób planujących uruchomić firmę samodzielnie albo w grupie.

Pieniądze można wykorzystać zarówno na rozpoczęcie działalności, jak i stworzenie nowego miejsca pracy; w szczególności na zakup wyposażenia technicznego oraz dostosowanie pomieszczeń.

Maksymalnie można uzyskać po 40 tys. zł na osobę. Pożyczka może być udzielona maksymalnie na 36 miesięcy. Jej oprocentowanie wynosi 0,75 stopy redyskonta weksli NBP (obecnie 3,18 proc.). Płaci się też jednorazową prowizję w wysokości 1 proc. pożyczonej sumy.


Wymagane dokumenty

Występując o pożyczkę, trzeba przedstawić:

 • biznesplan, czyli opis przedsięwzięcia, sposób wydatkowania pożyczki oraz przewidywane źródło dochodów umożliwiających jej spłatę,

 • informację o miejscu prowadzenia działalności,

 • zaświadczenie o statusie bezrobotnego,

 • odpisy dyplomu (dotyczy to osób do 27 roku życia) lub zaświadczenia o uzyskanym wykształceniu z datą ukończenia edukacji,

 • informację o stosunku do służby wojskowej,

 • informację o stanie cywilnym,

 • propozycje formy zabezpieczenia spłaty pożyczki.


Dla startujących

W Polsce istnieje około 75 funduszy pożyczkowych. Osoby planujące uruchomić firmę (nie zawsze zarejestrowani bezrobotni) mogą w nich uzyskać potrzebny kapitał. Pożyczki są tańsze niż bankowe kredyty. Ich oprocentowanie waha się - w zależności od placówki - od 4 do 12 proc. w skali roku.

Z reguły za korzystanie z kapitału funduszy płaci się jednorazowe prowizje (1 - 4 proc. pożyczanej kwoty). Czasami opłata nie jest pobierana. Zaletą oferty funduszy jest to, że w porównaniu z bankami stawiane są łagodniejsze wymagania dotyczące zabezpieczeń. Najczęściej wysokość pożyczki mieści się w granicach 5 - 120 tys. zł.


Szkolenia, wsparcie i dotacje

Na pomoc szkoleniową i finansową przy uruchamianiu firmy można uzyskać środki z działania 2.5 "Promocja przedsiębiorczości". Na wsparcie mogą liczyć:

 • odchodzący z rolnictwa, zagrożeni zwolnieniem z pracy,

 • pracownicy restrukturyzowanych przemysłów,

 • osoby na etatach potrzebujące dodatkowego źródła dochodu,

 • zarejestrowani w urzędach pracy jako poszukujący zatrudnienia,

 • młodzi ludzie do 25 roku życia niezarejestrowani jako bezrobotni. Z pomocy nie mogą korzystać bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy (chyba że się czasowo wyrejestrują) oraz osoby, które prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004 r. Szczegółowo pisaliśmy o tym w DOBREJ FIRMIE z 14 i 7 kwietnia oraz 17 marca 2006 r. Listy instytucji realizujących działanie 2.5 są na stronach internetowych podanych w ramce.

Chętnym, którym uda się zapisać, oprócz nauki przedsiębiorczości zaoferowane będzie wsparcie pomostowe (przez 6 albo 12 miesięcy po około 700 zł miesięcznie) i jednorazowa dotacja wynosząca maksymalnie 5 tys. euro.

Olga Gajda
Rzeczpospolita, 21 kwietnia 2006

     

Pieniądze z urzędu pracy

Poniżej lista kontaktowa do wojewódzkich urzędów pracy

 


Pożyczki w ramach "Pierwszego biznesu"

 • Inicjatywa Mikro, Kraków, al. Krasińskiego 11, tel./fax (0-12) 427-03-93, 427-03-46, 422-42-57,

 • Inicjatywa Mikro, Katowice, ul. Dąbrowskiego 22, p. 117, tel./fax (0-32) 253-90-23, 255-47-58,

 • Inicjatywa Mikro, Bielsko-Biała, ul. Browarna 2, III p., tel./fax (0-33) 815-09-59, 815-09-60,

 • Inicjatywa Mikro, Częstochowa, ul. Śląska 23, p. 30, tel./fax (0-34) 360-64-20, 360-57-91,

 • Działdowska Agencja Rozwoju, Działdowo, ul. Władysława Jagiełły 35, tel. (0-23) 697-24-37, tel. /fax (0-23) 697-28-47,

 • Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa, ul. Mokotowska 14, tel. (0-22) 622-52- 55 w. 112,

 • Fundacja Inkubator, Łódź, ul. Piotrkowska 143, tel. (042) 633-16-55,

 • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Jelenia Góra, ul. 1 Maja 27, tel. (0-75) 752-32-93, 752-32-94,

 • Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości, Słupsk, ul. Tuwima 22A, tel. (0-59) 841-30-32,

 • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, tel. (0-18) 267-77-39,

 • Stowarzyszenie PASMO Aktywni i Bezrobotni, tel./fax (0-82) 563-23-15,

 • CiP Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, tel. (0-94) 346-47-06,

 • Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, tel. (0-74) 664-48-10,

 • Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland tel. (0-81) 749-17-70,

 • Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, tel. (0-81) 710-19-15,

 • Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, tel./fax (0-61) 283-27-04


     

Potrzebujesz pomocy lub masz pytani? Chętnie odpowiemy!

Infolinia : +12 / 260 71 37